Algemene Voorwaarden

Praktijk Amida: Natuurgerichte behandelingen voor vrouwen
Zuiderzeestraatweg 183 C, 3849 AE Hierden
www.praktijkamida.nl

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, dienst, aanbieding en transactie tussen Praktijk Amida en cliënt waarop Praktijk Amida deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Praktijk Amida aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
3. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat de cliënt via telefoon, e-mail, messegner, whatsapp een behandeling, dienst, aanbieding heeft geboekt. Of dat cliënt een inschrijfformulier heeft ingevuld voor het volgen van een opleiding, workshop, training, bijeenkomst, lezing aangeboden door Praktijk Amida.

2. Diensten

1. Praktijk Amida staat ervoor in dat de verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst dat de diensten worden uitgevoerd naar best inzicht en vermogen.
2. De diensten worden uitgevoerd door Yvonne Heijberg, eigenares Praktijk Amida.
Yvonne Heijberg is gediplomeerd Shiatsutherapeut gekwalificeerd door de Nederlandse School van Klassieke Shiatsu in Den Haag (o.l.v. Alan Nash) en gediplomeerd Do-in docent gekwalificeerd door de Nederlandse School voor Do-in (o.l.v. Anushka Hofman) in Den Haag.
3. Daarnaast is Yvonne Heijberg opgeleid door verschillende opleiding aanbieders betreffende aanvullende technieken en bijscholingen die de diensten aanvullen zoals;
Chin-flex (Chinese voetmassage), Oorkaarsen, Kruiden stempelmassage, Cupping, Japanse facelift massage, Basis schoonheidsopleiding, Moxa, Coaching, Reiki, Tao voor de vrouw, Dornmethode, guasha, medische basiskennis NVST, verschillende stoelmassage opleidingen,.
4. Yvonne Heijberg zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties vallen zoals genoemd bij Diensten artikel 2.2 en 2.3
5. Praktijk Amida is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt akkoord gaat. Wanneer de cliënt niet akkoord gaat dan is deze gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren.
6. Praktijk Amida is ten alle tijden gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling te weigeren.

3. Afspraken

1. Bij verhindering moet de cliënt een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande afspraak, persoonlijk aan Yvonne Heijberg melden. Bij niet op tijd melden worden de volgende tarieven van toepassing; binnen 24 uur voorafgaande afspraak wordt 100 procent in rekening gebracht, binnen 48 uur voorafgaande afspraak wordt 50 procent in rekening gebracht.
2. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Amida de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.
3. Praktijk Amida zal overmacht ( = juridisch datgene wanneer sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.), in acht nemen en deze niet in rekening brengen.

4. Opleidingen, workshop, trainingen, bijeenkomsten, lezingen

1. De betaling van de factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een opleiding etc. bij praktijk Amida binnen te zijn.
2. De inschrijving voor een opleiding etc., is pas definitief wanneer de factuur voldaan is. Zijn er cursisten die eerder betalen en de workshop zit vol dan vervalt de inschrijving. De volgorde van betalen bepaald dus of deelname gegarandeerd is.
3. Verhindering moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de opleiding etc. gemeld worden. Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Amida daarvoor de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn later te bepalen.
4. Bij afwezigheid zonder kennisgeving of afzegging binnen 48 voorafgaande aan de opleiding etc. wordt het gehele cursus bedrag in rekening gebracht.
5. Voor regelmatige maandelijkse of wekelijkse terugkerende lessen geld een maand abonnement. Het tarief voor het abonnement wordt voor aanvang deelname nieuwe maand voldaan. Wanneer een cursist zijn deelname wil stopzetten kan dat schriftelijk (e-mail) een maand van te voren. Hier geld dus een opzegtermijn van een maand.

5. Tarieven en betalingen

1. Praktijk Amida vermeld tarieven van behandelingen en overige diensten op de website www.praktijkamida.nl. Tarieven worden ook duidelijk afgesproken tijdens het gratis intakegesprek en/of andere communicatie kanalen. De tarieven zijn inclusief btw. Eventuele prijswijzigingen worden op tijd kenbaar gemaakt.
2. Aanbieding via social media en/of advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en wanneer er ruimte is in de agenda van Praktijk Amida.
3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling contant de betaling van de behandeling te voldoen. Op het ogenblik heeft praktijk Amida nog geen pinautomaat.
4. Jaarkaarten worden afgenomen door in één keer het volledige bedrag te voldoen. Daarmee wordt meteen aanspraak gemaakt op alle voordelen die de jaarkaart heeft zoals vermeld op www.praktijkamida.nl
5. De jaarkaarten zijn persoonsgebonden en mogen niet doorgegeven worden aan derden.
6. De jaarkaart is een jaar geldig met een extra service verlenging van 3 maanden dus totaal 15 maanden. Daarna vervallen alle rechten op overgebleven behandelingen.
7. De jaarkaart wordt bewaard bij Praktijk Amida en zowel door cliënt en Yvonne Heijberg afgetekend bij afname behandeling en/of extra’s. Deze kaart is altijd in te zien of kopie opvraagbaar.
8. Op de jaarkaart zijn alle algemene voorwaarde van toepassing.
9. De factuur en email met betalingsbevestiging dienen als bewijs van afname.
10. Praktijk Amida behoud zich het recht wanneer een product niet leverbaar is deze te vervangen voor een ander product met gelijke waarde. Een levertijd van een product mag maximaal drie maanden duren na data afname jaarkaart.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet voor de eerste behandeling bij Praktijk Amida van alle gegevens die relevant zijn voor een goed beroepsuitoefening.
2. Praktijk Amida neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een papieren dossier en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3. Praktijk Amida zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Praktijk Amida behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.
4. Indien noodzakelijk, kan Praktijk Amida contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg. Tenzij cliënt duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.
5. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door cliënt.

7. Geheimhouding

1. Praktijk Amida verplicht zich, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot geheimhouding van het medisch dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Praktijk Amida. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Praktijk Amida verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

1. Praktijk Amida is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
2. Praktijk Amida is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk of cursus ruimte.
3. De cliënt is tegenover Praktijk Amida aansprakelijk voor door Praktijk Amida geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

9. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over een product, dienst of behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk contact op nemen met Praktijk Amida, zodat deze adequaat kan reageren door eventuele vervanging product, vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.
2. Praktijk Amida dient de klacht afdoende te onderzoeken. Praktijk Amida zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen, binnen een redelijk termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

10. Geschillenregeling

Praktijk Amida is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie van de Nibig .
1. Geschillen tussen cliënt en Praktijk Amida over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Praktijk Amida aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.
2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slecht in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Praktijk Amida heeft ingediend.

11. Gedrag

1. In de praktijkruimte dient het geluid van een mobiele telefoon of andere smart-systemen uitgeschakeld te zijn.
2. Praktijk Amida stelt hygiëne op prijs.
3. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, na waarschuwingen, heeft Praktijk Amida het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren of te ontzeggen zonder opgaaf van reden.

12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Praktijk Amida en de cliënt is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Uitsluitend de rechter van de arrondissementsrechtbank waar Hierden onder valt en de Geschillencommissie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

13. Slotbepaling

Van toepassing is steeds de laatste algemene voorwaarde die op de website van Praktijk Amida gepubliceerd staat en bijgehouden wordt. www.praktijkamida.nl. Wanneer een afspraak gemaakt is zijn de algemene voorwaarde van toepassing en geeft de cliënt door middel van gemaakte afspraak aan akkoord te gaan.

Pin It on Pinterest